MobileExpres – program per shitje ne teren, distribucion

 program per distribucion dhe shitje në distance MobileExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Distribucionit i dhe Shitjes në...

 program per distribucion dhe shitje në distance

MobileExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Distribucionit i dhe Shitjes në terren. Planifikon dhe monitoron veprimet ne terren, shitje me shumice dhe pakice, parashitje, itenerar agjentesh, raporte statistikore, inventar, kliente, lista cmimesh etj.

cmimi

Kompjuteri Qendror + 1 palmare: 85,000 LEK

Kompjuter ose plmare Shtese: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

manuali dhe video prezantim
funksionet kryesore te programit

 1. Te jepet mundesi te konfigurosh itenerarin e agjenteve, klientet, listat e cmimeve, raporte statistikore etj
 2. Raporte statistikore mbi shitjet sipas klienteve, Kartela e Klientit,
 3. Amballazhi ne ngarkim, Fitimin sipas klienteve, Borxhin etj
 4. Mundeson Flete Hyrje/Dalje, Transferim nga magazina ne magazine apo furgon, inventar etj
 5. Mundeson konfigurimin e nje itenerar periodik vizitash te agjenteve neper kliente
 6. Gjeneron raporte statistikore rreth shitjeve, blerjeve, klienteve, agjenteve, fitimit, iventarit, arketim/pagesave etj
 7. Te gjithe Faturat, Porosite, Arketime qe behen nga palmare transferohen nepermjet internetit per ne serverin qendror. I disponueshem edhe ne variantin ku edhe pika fundore shitjeje desktop (si ne rastin e zinxhirit te dyqaneve/magazinave) I sinkronizojne faturat ne server qendror
 8. Mundeson konfigurimin e listave te cmimeve te shitjes te diferencuara/personalizuara sipas kategorive te klienteve
 9. Menaxhim i Inventarit per magazinen dhe te gjithe sektoret e regjistruar.
 10. Mund te shikohet ne cdo kohe inventari i gjendjes se artikujve.
 11. Menaxhimi i Arkes. Pagesa – Arketime.
 12. Artikujt per shitje mund te zgjidhen nepermjet skanerit me Bar Kod.
 13. Artikujt mund te importohen nga file exceli.
 14. Mund te printohen nepermjet programit Barkodet per artikujt e nevojshem.
 15. Zgjedhje e llojit dhe formatit te fatures (Shirit 60mm, 80 mm, A6, A4).
 16. Llogari per klientet e regjistruar.
 17. Regjistrim Porosie per shitje.
 18. Nivele aksesi sipas funksioneve per perdoruesit.
 19. Te gjitha veprimet e kryera ne program ruhen dhe me emrin e perdoruesit perkates.
 20. Menaxhohen  perdoruesit e programit sipas funksioneve te tyre (si p.sh shitje, furnizime, arke).
 21. Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.
 22. Behet ruajtja dhe pasqyrimi i te gjitha Shitjeve te kryera dhe atyre te anulluara.
 23. Raporte per cdo periudhe te zgjedhur kohore per shitjet, furnizimet, sasine e artikujve te shitur, dhe bilancin financiar.
 24. Printimi apo eksportimi ne Excel i te gjitha Raporteve te nxjerra.
 25. I pershtatur edhe me Kase Fiskale.
 26. Në versionet për Rrjet të programit cdo post pune jo-server mund të punojë i lidhur me serverin qëndror (Online),por edhe i pavarur (Offline) nga serveri qëndror. Ky funksionalitet është i dobishëm në rastet kur nuk funksionon rrjeti, pasi faturat mund të kryhen në mënyrë të pavarur dhe të sinkronizohet me serverin qëndror në një moment të dytë kur rrjeti bëhet funksional.
 27. Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 28. Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 29. Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka. Administrim Pagesash – Arkëtimesh.
 30. Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 31. Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 32. Perllogaritje teper e sakte e Xhiros se perdoruesit (xhiroja eshte e pa ndikueshme nga tentative manipuluese si psh : manipulimi i dates se kompjuterit apo kryerje fature me sasi/vlefte negative per te ulur artificialisht xhiron qe perdoruesi dorezon ne fund te dites.

pse duhet te perdorni mobileexpres?

MobileExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e bizneseve te Distribucionit apo Shitjes në terren, i cili mundeson nderveprimin nepermjet internetit te shitjeve nga agjentet me magazinen qendrore dhe manaxhimin e punes se tyre duke percaktuar iteneraret, klientet apo duke vendosur liste cmimesh. Ofron elementet e sigurise per agjentet te cilet punojne nepermjet ketij programi duke i mundesuar te futen ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit. Jep nje pasqyre te qarte te veprimtarise se klientit me biznesin tuaj nepermjet karteles se klientit, si: shitje, porosi, fitim per klient, ofrim cmimesh te personalizuara, pagesat e kryera apo borxhe. Ndihmon te keni ne kontrollin dhe manaxhimin e gjendjes se mallrave duke ju ofruar informacion mbi inventarin e mallrave ne kohe reale. MobileExpres eshte nje program i thjeshte ne perdorim, i cili ofron nje manaxhim te gjithe biznesit tuaj dhe mbajtjen nen kontroll te te gjithe veprimtarise nepermjet raporteve te ndryshme qe mundeson ky program.

kush perdor mobileexpres?

MobileExpres eshte nje program, i cili mund te perdoret nga bizneset e Distribucionit dhe Shitjes në terren duke lehtesuar dhe automatizuar nderveprimin e gjithe biznesit pavaresisht se agjentet e tyre punojne ne terren.

mobileexpres -Sistemi Distribucionit i dhe Shitjes në Distance