DroidExpres – program per shitje ne teren, distribucion

program portabel per shitje ne terren DroidExpres Distribucion eshte nje program portabel I instaluar ne pajisje dore (palmare, tablet,telefon) qe...

program portabel per shitje ne terren

DroidExpres Distribucion eshte nje program portabel I instaluar ne pajisje dore (palmare, tablet,telefon) qe I sherben agjentit te shitjeve per te realizuar ne terren, Fatura Shitje, Porosi, Menaxhim Amballazhi, Arketime, Invetnar, Statistika Klientesh, koordinatat e tyre dhe te levizjes se agjenteve etj.

cmimi

Palmari i Pare: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

manuali dhe video prezantim
sistemi operativ

Android

funksionet kryesore te programit

 1. Mund te krijohen Fatura Shitje, Kthime Shitjesh apo Amballazhi, Porosi dhe mund te printohen ne nje printer portabel buletooth.
 2. Marrje e Porosive ne procesin e parashitjes/preselling.
 3. Regjistrim pagesash dhe arketimesh lidhur me faturat.
 4. Kontroll borxhit aktual dhe limitit perkates te lejuar per cdo klient.
 5. Agjentet mund te ndjekin nje itenerar te percaktuar vizitash per cdo dite te javes, shoqeruar dhe me nje harte kordinatash te klienteve ne google map.
 6. Reflektim I vizitave te klienteve, si dhe I kontakteve te reja
 7. Per cdo klient perllogariten Fatura e fundit e kryer, Shitje Mesatare Javore, Logjistika/Amballazhi ne ngarkim, Borxhit etj.
 8. Te jep mundesi te memorizosh edhe koordinatat e vendndodhjes se Klientit, gjithashtu edhe koordinatat e levizjes se agjentit te reflektuara ne nje harte.
 9. Kontrollon iventarin e makines, apo dhe magazinave te tjera perfshire dhe ate qendrore.
 10. Gjeneron raporte mbi totalin e shitjeve, porosive, klienteve, vizitave etj
 11. Te gjithe Faturat, Porosite, Arketime & Pagesa, Vizita e Koordinata. klientesh transferohen nepermjet internetit,ne kohe reale, per ne serverin qendror.

Pse duhet te perdorni DroidExpres Distribucion?

DroidExpres Distribucion eshte nje program financiar për menaxhimin e bizneseve te Distribucionit apo Shitjes në terren. Mundeson nderveprimin nepermjet internetit te shitjeve nga agjentet me magazinen qendrore dhe manaxhimin e punes se tyre duke percaktuar iteneraret, klientet apo duke vendosur liste cmimesh. Ofron elementet e sigurise per agjentet te cilet punojne nepermjet ketij programi duke i mundesuar te futen ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit. Ofron kartelen e klientit me nje pasqyre te qarte te veprimtarine se tij me biznesin tuaj, si: shitje, porosi, fitim per klient, ofrim cmimesh te personalizuara, pagesat e kryera apo borxhe. Jep informacion mbi inventarin e mallrave ne kohe reale duke ndihmuar ne kontrollin dhe manaxhimin e gjendjes se tyre. MobileExpres eshte nje program i thjeshte ne perdorim, i cili ofron nje manaxhim te gjithe biznesit tuaj dhe mbajtjen nen kontroll te te gjithe veprimtarise nepermjet raporteve te ndryshme qe mundeson ky program.

kush perdor DroidExpres Distribucion?

DroidExpres eshte nje program agjentet e kompanive te distribucionit qe aplikojne shitjet në terren duke lehtesuar nderveprimin me klientin si dhe duke automatizuar nderveprimin e biznesit si nje I tere nepermjet komunikimit te Palmareve me Serverin Qendror dhe transmetimin ne kohe pothuajse reale te faturave.

DroidExpres Distribucion – program portabel per shitje ne terren