Smaller Default Larger

Programe Me Porosi

progporos

 

 Prej vitesh tashme, SoftExpres mundeson ndertimin e Programe me Porosi te pershatura me nevojat me specifike te bizneseve. Ja disa Shembuj programesh te tille:

 ForensicExpres 3.0 :– Program per menaxhimin e aktivitetit te Mjekesise Ligjore (Klient: Instituti I Mjekesise Ligjore):

Tiparet Kryesore:

 • Menaxhimi I Mjekeve
 • Menaxhimii Pacienteve
 • Diagnozat e Pacienteve
 • Menaxhim I Ecurise se cdo Diagnoze
 • Raportet per aktivitetin Mjekeve dhe Diagnozave  per periudha kohore.
 • Raporte per marredheniet me shtetin
 • etj

 

InvoiceExpres 3.0: Program per menaxhimin e Mandateve dhe Pagesave me Bankat (klient : Energy shpk )

Tiparet Kryesore:

 • Menaxhimi I Furnitoreve, Bashkepunetoreve,Punonjesve
 • Menaxhimi I Faturave
 • Menaxhimi I Mandateve
 • Menaxhim I Bankave
 • Menaxhim I Llogarive bankare
 • Menaxhim I disa Ndermarrjeve brenda Grupit, ku secila menaxhohet vecmas, por ne nje Baze te Dhenash te perqendruar
 • Menaxhim I Pagesave te mandateve nepermjet bankes
 • Gjenerim i Formularit Origjinal te Pageses  per 4 banka kryesore (Intesa Sanpaolo, Raifeisen bank, Tirana Bank, Veneto bank)
 • Gjenerimi I Formularit te Zyres se Tatimeve
 • Raporte lidhur me Marredheniet me te Tretet (sa sherbime kane marre/dhene, dhe sa kane per te/tu paguar)
 • etj


CollectExpres 3.0: Program  per menaxhimin e aktivitetit te Kompanive te Permbarimit(Klient: ZIG Collection).

Tiparet Kryesore:

 • Menaxhim I Debitoreve, BashkeDebitoreve, Garantoreve etj
 • Menaxhim I Bankave dhe Institucioneve Fianciare
 • Menaxhim I Kredive te Papaguara
 • Menaxhim I Pagesave te kredive
 • Menaxhim I Kontaktimeve qe u behen debitoreve (psh vizita ne terren, email,poste,telefon etj)
 • Ngarkim I Kredive, Pagesave , Debitoreve, BashkeDebitoreve, Garantoreve nga skedare Exceli ( ashtu  sic i sjellin bankat).
 • Raporte te Aktivitetit sipas periudhes kohore, per Kontaktimet qe u behen Debitoreve, Dates se Premtuar per pagese etj.


Karakteristika të përbashkëta:

 • Programet jane per Rrjet
 • Jane te pajisur me CD dhe Manual Perdorimi
 • Mundesojne  Kopje periodike te Bazes se te Dhenave
 • Jane te pajisur me Modul te Menaxhimit te Perdoruesve dhe Profileve te tyre te te Drejtave
 • Mundesojne lenie te gjurmeve per cdo vepri mte kryer